16.3.2011

Käsityön oppimistuloksia

Opetushallitus järjesti musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2011. Koko maan kouluja edustavaan otokseen kuului 4 792 oppilasta yhteensä 152 koulusta. Arvioinnin eri vaiheissa tehtiin monipuolisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 mainittujen musiikin, kuvataiteen ja käsityön tavoitteiden saavuttamista arvioivia tehtäviä. Kaikissa kolmessa oppiaineessa oppilaat tekivät kynä- ja paperitehtäviä. Lisäksi koulut jaettiin kolmeen ryhmään, ja kussakin koulussa tehtiin joko musiikin, kuvataiteen tai käsityön syventäviä kynä- ja paperitehtäviä sekä tuottamistehtävät, joissa arvioitiin oppilaiden osaamista kullekin oppiaineelle luontaisessa toiminnassa. Tuottamistehtäviin liittyivät myös oppilaiden itsearvioinnit. Oppilaat vastasivat myös näitä oppiaineita koskeviin asennekyselyihin. 


Arviointiin liittyivät näiden aineiden opettajille ja koulujen rehtoreille suunnatut kyselyt, joiden avulla kartoitettiin musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimisen ja opettamisen edellytyksiä ja olosuhteita kouluissa sekä opettajien ja rehtorien käsityksiä opetuksen kehittämisestä.

Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia. Oppilaiden osaaminen on musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä tämän arvioinnin perusteella oppiaineesta riippuen keskimäärin välttävää tai korkeintaan tyydyttävää. Kaikissa näissä oppiaineissa oppilaiden välillä oli osaamisessa suuria eroja. Kaikilla kolmella yläkoulun luokalla (7.–9.luokilla) näitä aineita opiskelleet oppilaat saivat selvästi muita parempia tuloksia arvioinnissa. Oppilaiden asenteet musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskelua kohtaan olivat pääosin myönteisiä.  (Opetushallitus)

POHJOISESSA KÄSITYÖT HALLUSSA
(Kaleva 16.3.2011)

"Entisten Oulun ja Itä-Suomen läänien yhdeksäsluokkalaiset ovat taitavampia käsistään kuin muut suomalaiset. Raportin mukaan pohjoispohjalaiset ja itäsuomalaiset pojat ovat tyttöjä etevämpiä käsitöissä. Raportti oli ensimmäinen laatuaan, täysin samanlaista tutkimusta ei ole tehty edes kansainvälisesti. Arvioinnissa käy myös ilmi, että vain joka neljäs käsitöiden opettaja pitää koulujen käsityötuntien määrää riittävänä. Lisäksi vain hyvin pieni määrä oppilaista kertoo osallistuvansa vapaa-ajalla koulujen järjestämään ohjattuun käsityön harrastustoimintaan. Raportissa mainitaan myös, että käsitöiden ryhmäkoot ylittävät sallitun 16 oppilaan määrän kahdessa kolmasosassa ryhmistä."

Tutkimuksen mukaan 15 % käsityön opettajista on ollut vailla kelpoisuutta hoitamaansa tehtävään. Kaikille oppilaille yhteiset tuntimäärät yläluokilla näyttävät määrittävän sen,voidaanko kouluun perustaa vakituisen, päätoimisen opettajan toimi. Tässä tutkimuksessa on 245 sivua tuhtia tutkimustulosta tämän päivän opetuksesta.


Ei kommentteja: